Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Alle Monden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Allemonden: Inspiratiecollectief Allemonden, verder te noemen Alle Monden.

1.2 Opdrachtgever: de partij die met de Alle Monden een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Alle Monden en opdrachtgever waarbij Alle Monden zich verplicht tot levering van product(en )en/of dienst(en) en opdrachtgever zich verplicht tot afname van door Alle Monden te leveren product(en) en dienst(en).

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging algemene voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Alle Monden zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden (hierna: “voorwaarden”) van toepassing.

2.2 Het doen van een bestelling houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Alle Monden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Alle Monden ingeschakelde tussenpersonen en andere derden

2.5 Alle Monden behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen in dat geval dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking aan opdrachtgever in werking treden, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van opdrachtgever door Alle Monden. Alle Monden is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Alle Monden dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 4. Herroepingsrecht

4.1 Bij de aankoop van producten/diensten heeft opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na inschrijving op een dienst of ontvangst van het product door opdrachtgever.

4.2 Tijdens de bedenktijd bij aankoop van een product zal opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Alle Monden retourneren, conform de door Alle Monden verstrekte duidelijke instructies.

4.3.1 Indien opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht bij de aankoop van een product, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4.3.2 Indien opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht bij de aankoop van een dienst, zijn de volgende kosten voor rekening van de opdrachtgever:  Bij annulering tot 2 maanden voorafgaand aan de uitvoering van de dienst: 0% van de aankoopsom. Bij annulering tussen de 2 maanden en 1 maand voorafgaand aan de uitvoering van de dienst: 25% van de aankoopsom. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de uitvoering van de dienst: 50% van de aankoopsom Bij annulering vanaf 2 weken tot aan de uitvoering van de dienst: 75% van de aankoopsom.

4.4 Indien opdrachtgever het aankoopbedrag heeft betaald, zal Alle Monden dit bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 5. Prijzen en betalingen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele andere belastingen/heffingen en handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2 Alle Monden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien de prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt gewijzigd, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van opdrachtgever kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Alle Monden.

5.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is opdrachtgever vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5.6 Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is Alle Monden gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 6. Levering

6.1 De door Alle Monden gegeven levertijden voor producten zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan opdrachtgever.

 

Artikel 7. Eigendom

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien opdrachtgever al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Alle Monden verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op opdrachtgever over.

 

Artikel 8. Eigendomsrechten

8.1 Opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Alle Monden geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Alle Monden garandeert niet dat de aan opdrachtgever geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Ingeval van overmacht is Alle Monden bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en op te blijven schorten, zolang de overmachtssituatie voortduurt. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Alle Mondeni in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan opdrachtgever en zulks zonder dat Alle Monden gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan elke omstandigheid, voorzien of onvoorzien, die niet aan Alle Monden kan worden toegerekend, waardoor Alle Monden niet in staat is haar verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder vallen in ieder geval: werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekte van facilitators van de aangeboden diensten, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, extreme weers- en verkeersomstandigheden, brand, ontploffing en andere calamiteiten.

 

Artikel 10. Reclames en aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering van producten te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient opdrachtgever Alle Monden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

10.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Alle Monden de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

10.3 De omvang van iedere aansprakelijkheid van Alle Monden is beperkt tot vijf (5) maal de factuurwaarde van het product waardoor of waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.

10.4 Alle Monden is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

10.5 Alle Monden is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van wandelingen in nederland of buitenland. Deelname aan activiteiten en diensten is op eigen risico en wordt als dusdanig ook bij acceptatie van de voorwaarden geaccepteerd.

10.5 Alle Monden is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht.

 

Artikel 11. Bestellingen en communicatie

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen opdrachtgever en Alle Monden, dan wel tussen Alle Monden en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen opdrachtgever en Alle Monden, is Alle Monden niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Alle Monden.

 

Artikel 12. Adressen, naleving Voorwaarden en derden

12.1 Indien opdrachtgever aan Alle Monden schriftelijk opgave doet van een adres, is Alle Mondengerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij opdrachtgever aan Alle Monden schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van opdrachtgever dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Alle Monden gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Alle Monden deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Alle Monden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen zich dan inspannen de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door geldige bepalingen, die zoveel mogelijk zullen aansluiten bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepalingen.

12.4 Alle Monden is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van opdrachtgever gebruik te maken van derden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Haarlem, Nederland.